Vattenanalys och Vattenprov

Avloppsvatten definieras av miljöbalken som spillvatten från bland annat industrier och hushåll samt lakvatten från deponier.

Denna typ av vatten kan innehålla t.ex. näringsämnen som fosfor och kväve, tungmetaller och organiska miljögifter. Om avloppsvatten släpps ut i naturen utan att genomgå en reningsprocess kan detta leda till övergödning med påföljande syrebrist samt negativa effekter på växter och djur.