Vattenanalys och vattenprov

Avloppsvatten definieras av miljöbalken som spillvatten från bland annat industrier och hushåll samt lakvatten från deponier. Denna typ av vatten kan till exempel innehålla näringsämnen som fosfor och kväve, tungmetaller och organiska miljögifter. Om avloppsvatten släpps ut i naturen utan att genomgå en reningsprocess kan det leda till övergödning med påföljande syrebrist samt negativa effekter på växter och djur.

Om det finns vatten i din verksamhet som du skulle vilja ha analyserat, hjälper vi dig gärna med rådgivning kring det. Hör av dig så berättar vi mer!